Verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn strikt van toepassing en sluiten de algemene aan- en verkoopsvoorwaarden van de aankoper uit.
 2. De firma SPRL RV DISTRIBUTION behoudt zich het recht voor om op ieder moment ,en onaangekondigd , deze voorwaarden te wijzigen.
 3. Op welke manier ook het transport en de verkoopsvoorwaarden  overeen gekomen zijn , de goederen worden vervoerd op risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling.
 4. De levertermijnen worden enkel indicatief meegedeeld . De koper heeft geen recht op een schadevergoeding , of kan de bestelling niet annuleren mocht de levertermijn overschreden worden. De eventuele vertraging kan door de koper niet als reden van een annulatie worden aangewend.
 5. De goederen worden verondersteld gecontroleerd en goedgekeurd te worden bij de levering. Elke defect stuk zal vervangen worden en er zal geen terugbetaling gebeuren  of schadevergoeding geaccepteerd worden . Wat de reden hiervoor ook mag zijn .
 6. Elke klacht  die gebaseerd is op een factuur , zal per aangetekend schrijven , en dit binnen de acht dagen , aan ons gericht worden.
 7. Bij elke bestelling binnen ons bedrijf erkent de koper dat de goederen eigendom blijven van onze vennootschap , totdat de volledige betaling gebeurd is .
 8. Het niet betalen van een factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn geeft ons het recht om u alle openstaande facturen  te laten betalen , zelfs al is de betalingstermijn nog niet overschreden .
 9. Als er geen betalingstermijn vermeld wordt op uw factuur bent u verondersteld te betalen binnen een termijn van dertig dagen , na ontvangst van uw goederen , of na ontvangst van uw factuur.
 10. Indien u de factuur niet betaalt , en u ook hiervoor geen gegronde reden hebt , zullen wij een intrestvoet toepassen ,en dit volgens de wet van 2 augustus 2002 .
 11. Indien u de factuur niet betaalt  kunnen wij een schadevergoeding eisen ,tevens toegestaan in de wet van 2 augustus 2002

AFTER SALES:

 1. In het kader van een AFTER SALES interventie : SPRL RV DISTRIBUTION voert deze uit , nadat er een geschreven klacht van de eindgebruiker in ons bezit is.
 2. In geen enkel geval zal een interventie van SPRL RV DISTRIBUTION kunnen leiden tot een decharge van de verantwoordelijkheid van de installateur.
 3. Indien de interventie gebeurt binnen de garantie periode , en we merken op dat de klacht te wijten is aan een slechte plaatsing, dan zal de klant hiervan op de hoogte worden gebracht. In dit geval vervalt de verantwoordelijkheid van RV DISTRIBUTION , alsook de garantie .
 4. Al onze toestellen genieten van een volledige garantie gedurende  twee jaar. De garantie begint op het moment dat de gebruiker het toestel heeft gekocht. Let wel : de gebruiker moet een correcte installatie hebben , het toestel correct gebruiken , alsook op het toestel op een correcte manier onderhouden. Dit alles staat beschreven in de handleiding. , die bij het toestel geleverd wordt . Er is een garantie van één jaar op de volgende onderdelen :

 -Bekledingen , zijbekledingen ,Deflectoren , chicanes, kleppen , asbakken , poken,  vuurvaste stenen

-Verbindingsmechanismes zoals scharnieren van een kookfornuis , klinken , enz .

-Ventilatoren , thermostaten om oververhitting tegen te gaan , voor toestellen die uitgerust zijn met ventilatie.

-De onderdelen die de temperatuur aansturen / controleren zoals oventhermostaten , weerstanden , ventilatoren voor keukens op gas en elektriciteit.

-De branders , katalysatoren , de ringen op een mazoutbrander.

-De boilers voor een keuken op hout/kolen versie.

-Onze toestellen werden zo ontwikkeld dat de onderdelen gemakkelijk vervangen kunnen worden tijdens een interventie of onderhoud.

ONZE GARANTIE beperkt zich tot het vervangen van het defecte onderdeel  door ons aftersales team. Ze sluit alle eventuele schadevergoedingen of intresten , alsook werkuren en transport uit. Mocht de herstellingskost te hoog oplopen in vergelijking met de kostprijs, dan zal ENKEL EN ALLEEN ons aftersales team  beslissen  om het toestel om te ruilen . Ze sluit ale eventuele schadevergoedingen of intresten , alsook werkuren en transport uit

WAT ER NIET VALT ONDER GARANTIE zijn de ruiten van de toestellen.

Deze vitro keramische ruiten kunnen een temperatuur aan van om en bij de 750°C. Het eventueel breken of barsten van de ruit is te wijten aan een  shock bij een al dan niet bruuske manipulatie. Tevens vallen ook de dichtingen , die beschouwd worden als een slijtageonderdeel , buiten de garantie.

DE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING ALS :

De schade voorkomt uit het feit dat de gebruiker een andere brandstof heeft gebruikt dan deze die voorgeschreven wordt in de handleiding.

De schade voortkomt door externe factoren  ( vocht  , terugslag in de schoorsteen door onweer , thermische schokken , verkeerde druk , enz.  )

De anomalieën , beschadigingen of ongevallen  voort komen uit bijvoorbeeld het toestel te laten vallen , het verwaarlozen van het toestel , het niet op tijd laten onderhouden , enz.

Als het gebruik van het toestel niet strookt met datgene waarvoor het ontworpen werd. Dit is het geval als bijvoorbeeld  de handleiding niet gerespecteerd wordt  ( slechte elektrische aansluiting ,  verwarmingsketel « droog » gebruiken , enz )

Alle wijzigingen en interventies werden uitgevoerd  door een bedrijf dat niet erkend wordt door RV DISTRIBUTION , en uitgevoerd werden met niet originele onderdelen of niet voorgeschreven worden door de constructeur.

De installatie, de montage , de kosten voor het demonteren ,de gevolgen van de immobiliteit van het toestel kunnen niet door RV DISTRIBUTION  met betrekking tot de garantie gedragen worden .

Verder is RV DISTRIBUTION niet verantwoordelijk  voor schade aan het materiaal of voor ongevallen die ontstaan zijn door een niet conforme installatie  ( bijvoorbeeld het ontbreken van een aarding , slechte schouwtrek, enz… )

Omdat we steeds onze producten willen verbeteren behouden we ons het recht voor om onze toestellen te wijzigen , zonder dit op voorhand te melden . Alle technische eigenschappen en afmetingen kunnen gewijzigd worden in functie van technische verbeteringen.

Bij een garantie geval moet u altijd een kopie van uw factuur kunnen voorleggen , alsook de garantie bon die alle gegevens van uw toestel bevat , alsook een stempel van uw dealer , tevens de datum van de in gebruikstelling van het toestel en vervolgens uw dealer contacteren .

14 Het Belgisch recht  is van toepassing bij de uitvoering en interpretatie van deze voorwaarden . De juridische stappen zullen enkel ondernomen worden onder de rechtbank van DINANT.

PS : wij herinneren er u aan dat RV DISTRIBUTION  enkel een aftersales interventie aanvraag aanvaard van uw dealer. Iedere particulier die toch probeert rechtstreeks ons bedrijf te contacteren zal automatisch doorverwezen worden naar de dealer. Deze zal dan het nodige doen naar ons toe.